Integriteit is de leidraad voor al onze bedrijfsactiviteiten

Wij geloven dat integriteit de basis is voor onze relaties met klanten, leveranciers, andere bedrijven in onze sectoren en de gemeenschappen waarin wij werken. Wij verwachten dat elke werknemer bij de uitoefening van zijn of haar functie te allen tijde eerlijk, ethisch en integer handelt. Daarom eisen wij van onze medewerkers een jaarlijkse opleiding en certificering van de gedragscode.

Onze gedragscode bevat richtli jnen voor zakelijk gedrag en ethische praktijken. Dit zijn onze minimumeisen voor alle werknemers wereldwijd.

Naleving van wetten

Het is Amsted’s beleid om zaken te doen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Werknemers zijn verplicht de wette n en voorschriften die betrekking hebben op de uitoefening van hun functie te kennen en na te leven.

Belangenconflicten

Elk belang dat een werknemer verhindert objectief en doeltreffend te werken, moet worden vermeden. Werknemers mogen geen zaken doen o p een manier die persoonlijk voordeel oplevert voor henzelf of een familielid, tenzij met goedkeuring van een manager.

Geschenken en Entertainment

Werknemers mogen geen dure of anderszins ongepaste geschenken en entertainment verstrekken of ontvangen in verband met hun werk. Werknemers mogen onregelmatige uitnodigingen uitsturen en aanvaarden, op voorwaarde dat er een zakelijk doel mee wordt gediend, het bedrag redelijk is, en de omgeving gepast is.

Arbeidsvoorwaarden

Werknemers moeten hun collega’s r especteren. Discriminatie en pesterijen worden niet getolereerd. Dat geldt tevens voor intimiderend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag. Het bezit, gebruik of de verkoop van een illegale drug of alcohol op Amsted – terrein is verboden. Werknemers h ebben recht op een veilige werkomgeving en elke omstandigheid die de veiligheid van de werknemers in gevaar brengt, moet worden gemeld.

Eerlijke concurrentie

Werknemers zijn verplicht de toepasselijke antitrust – en andere concurrentiewetten te kennen en na te leven. Prijsafspraken, manipulatie van aanbestedingsprocedures, verdeling van markten of andere concurrentiebeperkende gedragingen zijn niet toegestaan. Van de werknemers wordt verwacht dat zij op de markt krachtig maar eerlijk concurreren.

Bedrijfsactiva

Alle Amsted – activa, met inbegrip van elektronische apparatuur en bestanden, dienen te worden beschermd en uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke doeleinden.

Omkoping

Werknemers mogen geen steekpenningen of andere prikkels aanbieden in ruil voor een gunstige behandeling van Amsted. Ambtenaren en particuliere klanten mogen geen extravagante geschenken, entertainment, onverdiende kortingen of kredieten worden aangeboden voor het zakendoen met Amsted. Het is verboden zaken te doen met een partij waarvan bekend is of vermoed wordt dat deze betrokken is bij illegale handel. Zakelijke transacties waarbij aanzienlijke bedragen in contanten zijn betrokken, zijn verboden.

Vertrouwelijkheid

Het is niet toegestaan vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie van Amsted aan derden bekend te maken, tenzij de bekendmaking een legitiem zakelijk doel dient en wordt voorafgegaan door een geheimhoudingsverklaring van de juridische afdeling van Amsted door de ontvangende partij. In geval van twi jfel of informatie vertrouwelijk of bedrijfseigen is, moeten werknemers toestemming krijgen van een supervisor of het management alvorens deze informatie bekend te maken.

Milieu

Amsted zet zich in voor de naleving van alle toepasselijke wetten en voorsc hriften ter bescherming van het milieu. Van de werknemers wordt verwacht dat zij hetzelfde doen en elke omstandigheid melden die tot een overtreding leidt of zou kunnen leiden.

Accounting

Financiële verslagen moeten nauwkeurig, volledig en tijdig zijn e n representatief voor de positie van Amsted.

Overtredingen melden

Amsted heeft een wereldwijde hulplijn voor naleving van de regelgeving, die online, via een mobiele app of via een gratis 24 – uurstelefoonnummer beschikbaar is.

Bedrijfsnalevingshulplijn

 • Australië
 • 1-800-01-6885
 • België
 • 0800-7-3607
 • Brazilië
 • 08000000247
 • Canada
 • 1-866-490-3244
 • China
 • 400-120-4139
 • Frankrijk
 • 0800-90-8988
 • Duitsland
 • 0800-186-0593
 • India
 • 000 800 919 1331
 • Italië
 • 800-787288
 • Maleisië
 • 1-800-81-2902
 • Mexico
 • 001-888-708-0793
 • Nederland
 • 833-2571264
 • Rusland
 • 8 (800) 301-83-89
 • Singapore
 • 800 492 2496
 • Zuid – Afrika
 • 0800-997-354
 • Spanje
 • 900-99-1072
 • UAE
 • 800 0320943
 • UK
 • 0800 069 8606
 • Oekraïne
 • 0800 801 217
 • V.S.
 • 1-866-490-3244