Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 1 juni 2012

Welkom op de Amsted Industries Incorporated website (de “Site”). Op de gehele Site verwijzen de termen “Amsted,” “wij,” “ons” en “onze” naar Amsted Industries Incorporated en de aan haar gelieerde ondernemingen samen met hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, onafhankelijke contractanten en vertegenwoordigers. Amsted biedt de Site, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via de Site, aan bezoekers aan op voorwaarde dat zij al deze Gebruiksvoorwaarden accepteren (individueel, “Gebruiker” en, collectief, “Gebruikers”). Door de Site te bezoeken of te gebruiken stemt u, zonder beperking of voorbehoud, in met deze Gebruiksvoorwaarden.

Amsted behoudt zich he t recht voor om de inhoud van de Site op elk moment te wijzigen, met inbegrip van de kenmerken, beschikbaarheid of werking van de Site, deze Gebruiksvoorwaarden, en/of enig beleid of bericht dat op de Site is geplaatst. De Gebruiker stemt ermee in de Site te controleren op eventuele wijzigingen en dat het voortgezette gebruik van de Site na de bekendmaking van eventuele wijzigingen impliceert dat de Gebruiker deze wijzigingen begrijpt en ermee instemt.

Vermogen om gebruiksvoorwaarden te aanvaarden
De gebru iker bevestigt dat hij/zij meerderjarig is, dat hij/zij wettelijk bindende overeenkomsten kan sluiten onder de toepasselijke wetgeving, en dat hij/zij volledig in staat en competent is om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garan ties die in deze Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, aan te gaan, en om in aanmerking te komen voor en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Nauwkeurigheid van informatie
De informatie op de Site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doelein den. Amsted accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op de Site.

Gebruik van de Site
Alle inhoud van de Site, zoals tekst, ontwerp, graphics, logo’s, iconen, afbeelding en, audioclips, downloads, interfaces en code, en software, alle intellectuele eigendom van Amsted, en de selectie en rangschikking daarvan, is het exclusieve eigendom van Amsted, haar gelieerde bedrijven, haar licentiegevers en/of haar content providers e n wordt beschermd door auteursrecht, geregistreerde handelsmerken en andere toepasselijke wetgeving. Het kopiëren, downloaden en/of afdrukken van informatie en/of materiaal op de Site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet – commercieel gebruik door de Gebruiker en is onderworpen aan het verbod van de Gebruiker om enige copyright – , geregistreerde handelsmerk – of andere eigendomsvermelding die vermeld wordt op de informatie en/of het materiaal waartoe toegang wordt verkregen, gekopieerd, gedownload of afgedrukt van de Site te wijzigen of te verwijderen. Elk ander gebruik van informatie en/of materiaal op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wijziging, distributie, transmissie, presentatie, uitzending, publicatie, licentieverlening, reve rse engineering, overdracht of verkoop van, of het creëren van afgeleide werken van, materiaal, informatie, software, producten of diensten verkregen van de Site, is uitdrukkelijk verboden. Amsted behoudt het volledige eigendomsrecht op de informatie en he t materiaal op de Site, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Amsted garandeert noch verklaart dat het gebruik van informatie en/of materiaal van de Site geen inbreuk zal maken op rechten van derden die niet aan Amsted gelieerd zijn.

Ongepast gebruik van op de Site verstrekte contactinformatie en ongepast gebruik van hardware of software, met inbegrip van pogingen om de goede werking van de Site te beschadigen of te verstoren of om heimelijk systemen, gegevens of persoonlijke informati e van de Site te onderscheppen, is strikt verboden. Gebruikers mogen de werking van de Site op geen enkele wijze onderbreken of trachten te onderbreken en Amsted behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang tot of het gebruik van de Si te op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Beëindiging van de toegang of het gebruik van de Site doet geen afbreuk aan of is niet van invloed op enig recht of enige vorm van genoegdoening waarop Amsted krachtens de wet of het billij kheidsbeginsel aanspraak kan maken.

De Gebruiker erkent hierbij de verantwoordelijkheid voor alle informatie en/of materiaal dat via de Site wordt ingediend, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en het auteursrecht v an dergelijke informatie en/of materiaal. Inhoud waarvan wordt vastgesteld dat: (i) vals, frauduleus, lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, inbreuk makend op privacy – of publiciteitsrechten, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, beledigen d, illegaal of anderszins verwerpelijk is, (ii) een strafbaar feit inhoudt of aanmoedigt, de rechten van een partij schendt of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of in strijd is met de wet, of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, ket tingbrieven, massamailings of enige vorm van “spam” bevat, is verboden om te worden geüpload naar, verspreid of anderszins gepubliceerd via de Site. De Gebruiker mag geen vals e – mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken, of zich voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins misleiden over de oorsprong van enige inhoud, noch mag de Gebruiker commerciële inhoud uploaden naar de Site.

Links
De Site kan links bevatten naar andere websites, die uitsluitend worden vermeld voor h et gemak van de gebruiker en als een extra toegangspoort tot de informatie op die websites. Amsted Industries Incorporated heeft niet noodzakelijkerwijs alle informatie op de andere websites op de Site gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inho ud van enige andere websites, informatie, materiaal, producten of diensten die via een van deze andere websites worden aangeboden. Het opnemen van links naar andere websites mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de inhoud van de gelinkte websit es en op het gebruik van gelinkte websites zijn andere voorwaarden van toepassing. Amsted Industries Incorporated is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of andere aansprakelijkheden als gevolg van het gebruik van de websites waarnaar op de Site word t verwezen.

Intellectueel eigendom
Het intellectuele eigendom van Amsted, met inbegrip van handelsmerken, logo’s en dienstmerken zoals weergegeven op de Site zijn geregistreerde en niet – geregistreerde handelsmerken van Amsted, haar gelieerde ondernemingen , haar licentiegevers, haar content providers en andere derden. Al deze handelsmerken, logo’s en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets op de Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of ande rszins, van een licentie of recht om een handelsmerk, logo of dienstmerk dat op de Site wordt weergegeven, te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, behalve zoals hierin anders is beschreven. Amsted behoudt zich alle re chten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in en op de Site en de inhoud daarvan.

Kennisgeving van inbreuk
Amsted respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt iedere Gebruiker hetzelfde te doen. Indien er zorgen bestaan ove r mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten, kunt u Amsted hiervan op de hoogte brengen via:

Amsted Industries Incorporated
Attn: Law Department
180 N. Stetson Avenue, Suite 1800
Chicago, IL 60601

Om effectief te zijn, moet de melding ALLE onderstaande elementen bevatten:

  1. een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het handelsmerk/auteursrecht of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden;
  2. een beschrijving van het handelsmerk/auteursrechtelijk beschermd e werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
  3. informatie die redelijkerwijs voldoende is om het materiaal in kwestie op de Site te lokaliseren;
  4. naam, adres, telefoonnummer, e – mail adres en alle andere informatie die redelijkerwijs voldoende is om Amsted in staat te stellen contact op te nemen met de melder;
  5. een verklaring te goeder trouw dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het handelsmerk/auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  6. een verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de melding, zoals ingediend, nauwkeurig is en dat de melder de eigenaar is van het handelsmerk/auteursrecht of anderszins gemachtigd is om namens de eigenaar van het handelsmerk/auteursrecht op te treden.

Amsted is niet verplicht om informatie en/of mater iaal dat beschikbaar is via de Site te plaatsen, door te sturen, te verzenden, te distribueren of anderszins beschikbaar te stellen, met inbegrip van informatie en/of materiaal, zoals verstrekt aan Amsted en het absolute recht en de discretie om informatie en/of materiaal van de Site te verwijderen blijft bij Amsted.

DISCLAIMERS
HET GEBRUIK VAN DE SITE IS GEHEEL VOOR RISICO VAN DE GEBRUIKER. DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TOT DE SITE OF EEN FUNCTIE OF EEN DEEL ERVAN OP ELK MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. AMSTED WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT: IMPLICIETE GARANTIES V AN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DAT MATERIALEN OP DE SITE NIET INBREUKMAKEND ZIJN, ALSMEDE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN DE PRESTATIES OF DE GEBRUIK; DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VR IJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT DE INFORMATIE OP DE SITE VOLLEDIG, ACCURAAT OF TIJDIG ZAL ZIJN. ALS INHOUD VAN DE SITE WORDT GEDOWNLOAD, IS DIT OP EIGEN RISICO EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN DE GEBRUIKER. ELKE GEBRUIKER IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN ZIJN/HAAR COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE , MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN AMSTED OF VIA/VAN DE SITE ZAL RESULTEREN IN ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. AMSTED GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OP DE SITE WAT BETREFT HUN VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, ADEQUAATHEID, BRUIKBAARHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
AMSTED STELT DE SITE GRATIS TER BESCHIKKING EN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE ERKENT DE GEBRUIKER DAT ALLE TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SITE VERZONDEN OF ONTVANGEN INFORMATIE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN DOOR ONBEVOEGDE PARTIJEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. DE GEBRUIKER BEGRIJPT EN ERKENT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DAT DIT GEBRUIK GEHEEL OP EIGEN RIS ICO EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN GESCHIEDT; AMSTED, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG – OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET DE SITE OF MET DE VERTRAGING OF ONBEREIKBAARHEID VAN DE SITE, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR OP DE SITE GEADVERTEERD WORDT OF DIE VIA DE SITE VERKREGEN ZIJN, AMSTED’S VERWIJDERING VAN OP DE SITE INGEZONDEN OF GEP LAATST MATERIAAL, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN AMSTED OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS OP DE HOOGTE I S GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING, ZONDER BEPERKING, OP ENIGE SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN EEN PROBLEEM MET DE PRESTATIES, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, SCHRAPPING, DEFECT, VERTRAGING IN DE WERKING OF TRANSMISS IE, COMPUTERVIRUSSEN, BESTANDSCORRUPTIE, COMMUNICATIELIJN STORING, NETWERK OF SYSTEEM UITVAL, ENIG VERLIES VAN WINST, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN EEN RECORD OF GEGEVENS, EN ALLE ANDERE TASTBARE O F ONTASTBARE SCHADE. GEBRUIKERS VAN DE SITE ERKENNEN EN STEMMEN ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT AMSTED, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN WELKE GEBRUIKER VAN DE SITE DAN OOK. DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VAN GEBRUIKERS VAN DE SITE VOOR EEN VAN DE BOVENSTAANDE CLAIMS OF ENIG GESCHIL MET AMSTED IS HET ONMIDDELLIJK STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE. GEBRUIKERS VAN DE SITE EN AMSTED KOMEN OVEREEN DAT ELKE R ECHTSVORDERING VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE SITE MOET BEGINNEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE RECHTSVORDERING IS ONTSTAAN, ANDERS WORDT DE RECHTSVORDERING PERMANENT UITGESLOTEN.

Schadeloosstelling
Gebruikers van de Site stemmen ermee in Amsted en aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede hun functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle verl iezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten, voortvloeiend of resulterend uit het gebruik van de Site en enige overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien een technische storin g van de Site of de systemen die de Site hosten zich voordoet, stemmen de gebruikers van de Site ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en ge rechtskosten, die voortvloeien of het gevolg zijn van die storing. Amsted behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling en in een de rgelijk geval stemmen gebruikers van de Site ermee in om samen te werken met Amsted in de verdediging van een dergelijke zaak.

Bevoegdheid
De Site wordt beheerd door Amsted vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Amsted Industries Incorpo rated is opgericht in de staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika, en de Site is ontworpen om te voldoen aan de wetten van de staat Illinois. De wetten van de staat Illinois zijn van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Sit e. Indien de Site wordt geraadpleegd vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, gebeurt dit op eigen risico en naar eigen goeddunken van de Gebruiker, met dien verstande dat wetten die van toepassing zijn in een buitenlandse locatie mogelijk niet van t oepassing zijn op de Site. Handhaving en/of elke actie met betrekking tot handhaving van deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de jurisdictie van rechtbanken in de staat Illinois.

Gehele overeenkomst
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met eventuele gep laatste beleids – of werkingsregels de volledige overeenkomst tussen Amsted en de Gebruikers en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot de Site.

Scheidbaarheid
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Contact opnemen
Vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden of de Site kunnen worden gericht aan:

  • e-mail: finance@amsted.com
  • telefoon: (312) 645-1700
  • post: AMSTED Industries Incorporated, Attn: Law Department, 180 N. Stetson Avenue, Suite 1800, Chicago, IL 60601

Dank u voor uw bezoek aan onze site.