Ingangsdatum: 1 juni 2012

Welkom bij de website van AMSTED Industries Incorporated (de “Website”). Doorheen de website verwijzen de termen “AMSTED,” “wij,” “ons” en “onze” naar AMSTED Industries Incorporated en haar dochterondernemingen, samen met haar directeurs, managers, werknemers, agenten, onafhankelijke aannemers en vertegenwoordigers. AMSTED stelt deze Website, inclusief alle informatie, tools en services die op de Website beschikbaar zijn, aan personen ter beschikking, op voorwaarde dat alle Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd (afzonderlijk, “Gebruiker” en collectief “Gebruikers”). Als u deze Website bezoekt of gebruikt, betekent dat u akkoord gaat, zonder beperkingen of voorbehoud, met deze Algemene Voorwaarden.

AMSTED behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de Website te wijzigen, inclusief de functies, beschikbaarheid of werking van de Website, deze Algemene Voorwaarden en/of elke policy of kennisgeving op de Website. De Gebruiker gaat akkoord om de Website te controleren op wijzigingen en dat het voortgezet gebruik van de Website, na het bekendmaken van dergelijke wijzigingen, impliceert dat de Gebruiker deze wijzigingen begrijpt en aanvaardt.

Mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden
De gebruiker bevestigt dat zij wettelijk meerderjarig is, overeenkomsten kan aangaan die wettelijk bindend zijn en volledig in staat is om de voorwaarden, bepalingen, verplichtingen, verklaringen en garanties aan te gaan, die in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld, en dat hij/zij in aanmerking komt, zich zal houden en voldoen aan deze Algemene voorwaarden.

Nauwkeurigheid van informatie
De informatie die op de Website wordt vermeld, heeft alleen een informatief doel. AMSTED is niet verantwoordelijk of heeft geen verplichtingen ten opzichte van de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die op de Website wordt vermeld.

Gebruik van de Website
Alle content op de Website, zoals tekst, designs, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, foto’s, audio, downloads, interfaces en codes, en software, is de intellectuele eigendom van AMSTED, en de selectie en rangschikking van deze inhoud zijn de exclusieve eigendom van AMSTED, haar dochterondernemingen, haar licentiegevers en/of haar leveranciers van content en worden beschermd door copyright, geregistreerde handelsmerken en andere van toepassing zijnde wetten. Het kopiëren, downloaden en/of afdrukken van informatie en/of materiaal op de Website mag uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik worden gedaan en is onder voorwaarde dat de Gebruiker geen enkel copyright, geregistreerd handelsmerk of andere meldingen inzake eigendomsrechten verwijderd die op de informatie en/of materiaal wordt vermeld dat van de Website wordt gekopieerd, gedownload of afgedrukt. Elk ander gebruik van informatie en/of materiaal die op de Website worden weergegeven, inclusief, maar niet beperkt tot, het wijzigen, distribueren, overdragen, opvoeren, uitzenden, publiceren, in licentie geven, het reverse engineren, verkoop, of de creatie van afgeleide werken van, informatie over het materiaal, software, producten of services die van de Website worden verkregen, is uitdrukkelijk verboden. AMSTED behoudt het volledige eigendomsrecht op de informatie en het materiaal die op de site worden aangeboden, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. AMSTED garandeert en verklaart niet dat het gebruik van informatie en/of materiaal van de Website niet de rechten van derden die niet gelieerd zijn aan Amsted zal schenden.

Het ongepast gebruik van contactgegevens die op de Website worden vermeld en het ongepast gebruik van om het even welke hardware of software, inclusief de intentie om de goede werking van de Website te schaden of te verstoren, of het onrechtmatig onderscheppen van een systeem, gegevens of persoonlijke gegevens van de Website, is uitdrukkelijk verboden. De Gebruikers mogen de werking van de Website op geen enkele wijze onderbreken of proberen te onderbreken en AMSTED behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om de toegang tot de website of het gebruik van de Website op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen. Het beëindigen van de toegang tot, of het gebruik van, de Website zal geen afstand doen van, of invloed hebben op, de rechten of redres waarop AMSTED volgens de wetgeving of rechtspraak recht heeft.

De Gebruiker erkent hierbij zijn/haar verantwoordelijk voor alle informatie/materiaal die via de Website worden verzonden, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en copyright van dergelijke informatie en/of materiaal. Inhoud die als volgt wordt bevonden: (i) onjuist, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, die inbreuk maakt op de privacy of wetgeving inzake reclame, inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten, beledigend, illegaal of laakbaar is, (ii) een strafbaar feit is of dit aanmoedigt, de rechten van een partij schendt of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of overtreding van de wetgeving, of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van “spam” bevat, mogen niet worden geüpload naar, gedistribueerd via of op andere wijze via de Website worden gepubliceerd De Gebruiker mag geen vals e-mailadres of andere valse persoonsgegevens opgeven, of zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of op andere wijze de herkomst van inhoud verdoezelen, noch mag de Gebruiker commerciële content naar de Website uploaden.

Links
De Website bevat links naar andere websites die uitsluitend voor uw gemak en als extra mogelijkheid om toegang te krijgen tot de informatie van deze websites werden voorzien. AMSTED Industries Incorporated heeft niet noodzakelijk alle informatie op de andere websites beoordeeld die op de Website worden vermeld en is niet verantwoordelijk voor de content, informatie, materiaal, producten of diensten die op een van deze andere websites worden aangeboden. Het opnemen van links naar andere websites mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de content van gelinkte websites en er zijn andere voorwaarden van toepassing voor het gebruik van de gelinkte websites. AMSTED Industries Incorporated is niet aansprakelijk voor verlies, beschadigingen of andere verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van websites waarnaar op de Website wordt verwezen.

Intellectuele eigendom
AMSTEDs intellectuele eigendom, inclusief handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op de Website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van AMSTED, haar dochterondernemingen, haar licentiegevers, haar leveranciers van content en andere derde partijen. Alle andere handelsmerken, logo’s en dienstmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaar. Niets op de Website mag worden beschouwd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht op een handelsmerk, logo of dienstmerk die op de Website worden afgebeeld, zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, behalve als dit hier anders werd beschreven. AMSTED behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet worden verleend op en voor de Website en de content ervan.

Inbreuken melden
AMSTED respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vraag dat elke Gebruiker hetzelfde doet. Als u bezorgd bent over een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten neem dan met AMSTED contact op:

AMSTED Industries Incorporated
t.a.v: Law Department
180 N. Stetson Avenue, Suite 1800
Chicago, IL 60601

Om in aanmerking te komen, moet de melding het volgende bevatten:

  1. een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het handelsmerk/copyright of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar te handelen;
  2. een beschrijving van het handelsmerk/auteursrechtelijk beschermd werk waarvan wordt beweerd dat deze werd geschonden;
  3. informatie over de locatie van het desbetreffende materiaal op de Website;
  4. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere informatie die redelijkerwijs voldoende is om AMSTED contact te laten opnemen met de rapporteur;
  5. een verklaring te goeder trouw dat het betwiste gebruik van het handelsmerk/copyright niet door de eigenaar, zijn/haar agent of de wet wordt gemachtigd; en
  6. een verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de kennisgeving, zoals ingediend, accuraat is en dat rapporteur de eigenaar van het handelsmerk/copyright is of op andere wijze gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het handelsmerk/copyright.

AMSTED is niet verplicht om informatie en/of materiaal dat op de Website beschikbaar is te posten, door te sturen, over te dragen te distribueren of anders, inclusief informatie en/of materiaal, zoals verstrekt aan AMSTED, en het absolute recht en de bevoegdheid om alle informatie en/of materiaal van de Website te verwijderen, blijft bij AMSTED.

DISCLAIMERS
HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. DE WEBSITE WORDT “AS IS” EN “AS AVAILABLE” AANGEBODEN. WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM OP ELK GEWENST MOMENT DE TOEGANG TOT DE WEBSITE, FUNCTIES OF BEPAALDE DELEN VAN DE WEBSITE TE BEPERKEN OF TE BEEINDIGEN. AMSTED WIJST ALLE GARANTIES VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT: GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DAT HET MATERIAAL OP DE WEBSITE GEEN INBREUK IS, ALSOOK ALLE IMPLICIET GARANTIES OP HET VLAK VAN PRESTATIE OF HANDELSWIJZE; DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS; DAT DE SITE VEILIG IS, DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR STELT GEEN VIRUSSEN BEVAT; OF DAT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE VOLLEDIG, NAUWKEURIG OF BIJGEWERKT IS. ALS ER CONTENT VAN DE WEBSITE WORDT GEDOWNLOAD, DAN DOET DE GEBRUIKER DIT OP EIGEN RISICO EN GOEDBEVINDEN. ELKE GEBRUIKER IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE SCHADE AAN ZIJN/HAAR COMPUTER OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE VAN AMSTED OF VIA DE WEBSITE WORDT VERKEGEN, ZAL EEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK VORMEN. AMSTED GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OP DE WEBSITE OP HET VLAK VAN VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BRUIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
AMSTED STELT DE WEBSITE GRATIS TER BESCHIKKING EN DOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ERKENT DE GEBRUIKER DAT ALLE INFORMATIE DIE TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDT ONTVANGEN OF VERZONDEN MOGELIJK NIET BEVEILIGD IS EN DOOR ONBEVOEGDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. DE GEBRUIKER BEGRIJPT EN ERKENT DAT HIJ/ZIJ VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DAT DIT GEBRUIK OP ZIJN/HAAR EIGEN RISICO EN BESLISSING GEBEURT; AMSTED, HAAR PARTNERS EN LEVERANCIERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBANDHOUDEND MET DE WEBSITE VOORTVLOEIT OF VOOR VERTRAGINGEN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, NOCH VOOR DE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR RECLAME GEMAAKT WORDT OP DE WEBSITE OF DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, AMSTEDS VERWIJDERING VAN MATERIALEN DIE VIA ZIJN WEBSITE WORDEN VERZONDEN OF DIE OP HAAR WEBSITE WORDEN GEPOST, OF OP ANDERS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, ZELFS ALS AMSTED OF HAAR PARTNERS OF LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN VAN DERGELIJKE MOGELIJKHEID OP SCHADE. DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING OP, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, SCHADE OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR HET FALEN VAN PRESTATIES, FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERINGEN, DEFECTEN, VERTRAGING IN GEBRUIK OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUSSEN, BESCHADIGDE BESTANDEN, FALEN VAN DE COMMUNICATIELIJN, NETWERK OF SYSTEEMUITVAL , VERLIES VAN WINST, OF DIEFSTAL, VERNIELING, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF HET GEBRUIK VAN GEGEVENS, EN ALLE ANDERE MATERIËLE OF IMMATERIËLE SCHADE. GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE ERKENNEN IN HET BIJZONDER EN GAAN AKKOORD DAT AMSTED, HAAR PARTNERS EN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE LASTERLIJK OF ONWETTIG GEDRAG VAN EEN ANDERE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE. DE ENIGE REMEDIE VOOR BOVENSTAANDE CLAIMS OF GESCHILLEN MET AMSTED IS HET ONMIDDELLIJKE STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE. DE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE EN AMSTED GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE RECHTZAAK DIE VOORVLOEIT UIT OF BETREKKING HEEFT OP DE WEBSITE BINNEN EEN (1) JAAR NA HET VOORVALLEN VAN DE OORZAAK VAN DE RECHTZAAK PLAATSVINDT OF DE RECHTZAAK WORDT VOORGOED VERHINDERD.

Vrijwaring
De Gebruikers van de Website gaan ermee akkoord om Amsted en haar partners, managers, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schades en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten, die ontstaan of voortvloeien uit het gebruik van de Website en elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden. Als er zich technische onderbrekingen van de Website of de systemen die de Website beschikbaar stellen voorkomen, dan gaan de Gebruikers van de Website akkoord dat ze verantwoordelijk zijn voor alle verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schade en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten, die ontstaan of voortvloeien uit deze onderbreking. AMSTED behoudt zich het recht voor, om op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle van elke zaak die anders onderhevig is aan vrijwaring te voeren en, in dit geval, zullen de Gebruikers van de Website akkoord gaan om samen te werken met Amsted aan de verdediging van dergelijke zaak.

Jurisdictie
De Website wordt beheerd door AMSTED, vanaf haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. AMSTED Industries Incorporated wordt door staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika als rechtspersoon erkend en de Website is ontworpen om te voldoen aan de wetten van de staat Illinois. De wetten van de staat Illinois zijn op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Website van toepassing. Als de Website wordt bezocht vanaf een locatie die buiten de Verenigde Staten ligt, dan gebeurt dit op eigen risico van de Gebruiker die aanvaardt dat de wetten die in het buitenland van toepassing zijn niet gelden voor de Website. De handhaving en/of rechtszaken met betrekking tot de uitvoering van deze Algemene voorwaarden worden beheerst door de jurisdictie van de rechtbanken in de staat Illinois.

Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, samen met eventuele bekendgemaakte beleidslijnen of regels vormen de gehele overeenkomst tussen AMSTED en Gebruikers en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige kennisgevingen en voorstellen inzake de Website, hetzij schriftelijk of mondeling, tussen de partijen.

Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan blijven alle andere bepalingen van kracht.

Contact opnemen
Vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden of de Website kunt u als volgt verzenden:

  • e-mail: finance@AMSTED.com
  • telefoon: (312) 645-1700
  • post: AMSTED Industries Incorporated, t.a.v: Law Department, 180 N. Stetson Avenue, Suite 1800, Chicago, IL 60601